ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА - ARTE HOTEL

АРТЕ ИГРА

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ТОМБОЛА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ВАУЧЕР ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ АРТЕ СПА И ПАРК ХОТЕЛ, ВЕЛИНГРАД, НА СТОЙНОСТ 3000 ЛВ.“
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds 

АРТЕ ИграВсички участници, приели и изпълнили настоящите условия за участие в играта „ТОМБОЛА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ВАУЧЕР ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ „АРТЕ СПА И ПАРК“ ХОТЕЛ, ВЕЛИНГРАД, НА СТОЙНОСТ 3000 ЛВ.“, наричана по-долу за краткост „ИГРАТА“, ще бъдат включени в томбола, победителят от която ще бъде изтеглен от одобрено от организатора лице на случаен принцип измежду всички участници.

Томболата ще се проведе в присъствието на нотариус на 16.02.2019 г. от 12:00 ч. в рамките на годишното туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ И СПА“, 2019 г.,което ще се състои на територията на „Интер Експо Център“, гр. София.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Организатор на ИГРАТА: „Арте Хотел“ ЕООД

Период на провеждане на ИГРАТА от 08:00 ч. на 11.02.2019г. до 23:59 ч. на 13.02.2019г.

Дата на теглене на печелившия: 16.02.2019 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда от Арте Хотел ЕООД, ЕИК 115891365, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ № 29, МОЛ Кирил Йовнов.

2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на играта. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в играта, започва в 08.00 ч. на 11.02.2019 г. и ще продължи до 23.59 ч. на 13.02.2019 г., освен ако играта не бъде прекратена предсрочно на основания, посочени в тези Общи условия.

4. Играта се провежда на територията на цялата страна и обхваща всички канали, методи и начини, посредством, които може да изпълните нужните условия.

5. Информация за играта, включително настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на Интернет страницата на организатора www.artehotel.bg, както и в публичния му профил във www.facebook.com и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на играта.

6. Всеки желаещ да участва в ИГРАТА следва да заяви участие писмено или по електронен път, като попълни нарочната форма, публикувана на уебсайта на организатора.

II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ

7. От всички участници в ИГРАТА ще бъде изтеглен само един победител, който ще получи от организатора ваучер за покупка на стоки и/или услуги, предоставяни от Арте Спа и Парк Хотел, Велинград, на обща стойност от 3000 лв. (ВАУЧЕРЪТ).

8. ВАУЧЕРЪТ може да бъде използван на територията на обекта: Арте Спа и Парк Хотел, Велинград, в рамките на една година от датата на получаването му. Ваучерът не може да бъде използван по  време на национални празници, както и за закупуване на предлаганите от Арте Спа и Парк Хотел пакетни услуги.

9. Срещу ваучера могат да бъдат получени стоки и услуги на цена с включен ДДС, съгласно актуалната към момента на предявяване на ваучера ценова листа на хотела.

10. Парични средства не могат да бъдат предоставени срещу получения ваучер, включително и под формата на ресто. При използване на ваучера от общата му стойност се приспада стойността на използваната услуга и/или закупената стока. Остатъкът от ваучера, ако има такъв, остава за последващи ползвания до окончателно изчерпване на стойността по ваучера.

10. Теглене на печелевшия: Всички участници, приели и изпълнили условията за участие в играта на 11, 12, 13 февруари 2019г., ще бъдат включени в теглене на 16.02.2019 г. от 12:00ч. в присъствието на нотариус. Тегленето ще се проведе по време на Годишното туристическо изложение „Ваканция и Спа”, Интер Експо Център, София на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 147

11. Печелившият участник ще бъде обявен на интернет страницата на организатора – www.artehotel.bg, а в срок от 5 (пет) дни от провеждане на тегленето. С цел опазване на личните данни на лицата, обявяването ще се извърши чрез посочване на инициали на първо име и фамилия на печелившия участник, както и с посочване на последните четири цифри от телефонния номер на участника.

12. Всяка направена през срока на провеждане на ИГРАТА резервация дава правото на едно участие на томболен принцип.

III. УСЛОВИЯ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

13. Право на участие в играта има всяко лице, изпълнило всички изброени условия:

13. 1. Участието в ИГРАТА е обвързано с покупка! В ИГРАТА могат да вземат участие дееспособни физически лица, навършили 18 години, които в посочения период за провеждане на ИГРАТА са направили хотелска резервация в Арте Спа и Парк Хотел, Велинград, за какъвто и да е период през 2019 г. с продължителност, избрана от тях, на помещение, избрано от тях

13. 2. Лицата, желаещи да вземат участие в играта, трябва да направят резервация съгласно предходната точка през един от следните канали: на място в Арте Спа и Парк Хотел, на следните телефонни номера: 0879 066 660, 0879 099 990, през официалния сайт на Арте Спа и Парк Хотел: www.artehotel.bg, през официалната фейсбук страница на Арте Спа и Парк Хотел: https://www.facebook.com/artespahotel/през официалната инстаграм страница на Арте Спа и Парк Хотел: https://www.instagram.com/artespaparkhotel/

13. 3. Лицата, желаещи да участват в играта, трябва да предплатят аванс в размер на най-малко 30% от направената съгласно т. 13.1 резервация, по банков път или на място в Арте Спа и Парк Хотел. Аванса следва да бъде платен в рамките на 2 / два / работни дни след получаване на потвърдително електронно писмо, на посочен от участника електронен адрес. Организаторът не носи отговорност в случай на грешно подаден ел. адрес.

13. 4. Лицата, желаещи да вземат участие в ИГРАТА, отговарят за истинността на предоставяните от тях данни във връзка с регистрацията си за участие в ИГРАТА.

13. 5.  Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в ИГРАТА участник, който не е приел, нарушил е или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

13. 6.  Всяко лице има право да направи неограничен брой резервации, отговарящи на изискванията за участие в играта и да участва в играта неограничен брой пъти.

13. 7. В играта нямат право да участват служители и работници на „Арте Хотел“ ЕООД, както и членовете на техните семейства.

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

14. Печелившият участник ще бъде потърсен в рамките на 5 /пет/ дни от тегленето на печелившия от представител на организатора на телефонния номер или e-mail, който е предоставил при регистрацията си за участие в играта, за да бъде уведомен за спечелената награда и за да се уговори реда за нейното получаване. Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник по причини, независещи от Организатора. Печелившият участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленията на Интернет страницата на организатора www.artehotel.bg съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и да се свърже с организатора на e-mail: sales@artehotel.bg

15. Печелившият участник следва да получи и използва наградата си в срок от 1 (една) година от датата на публикуване на информацията за печелившия на Интернет страницата на организатора www.artehotel.bg.

16. Печелившият участник може да получи и използва наградата си срещу представяне на следните документи за справка:

–       лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето;

–       банков документ или документ, издаден от хотела, за заплатената по т. 13.3 от тези Общи условия сума.

17. В случай че печелившият участник се откаже, не потърси или не използва наградата си в определените в настоящите Общи условия срокове или не може да представи за справка документите по предходната точка, както и ако участникът е нарушил по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същият губи правото си да получи предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщети по какъвто и да е начин участника, непотърсил, неполучил или неизползвал наградата си.

18. Печелившият участник няма право да иска от организатора замяна на спечелената  награда с нейната парична равностойност.

19. При непотърсена, неполучена, неизползвана или отказана награда, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

20. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове.

21. За организатора на играта – „Арте Хотел“ ЕООД, защитата на личните данни на участниците в нея е от голямо значение и дружеството полага необходимите усилия да осигури тази защита. „Лични данни“ по смисъла на този раздел ще е лична информация, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица. Администратор на личните данни, събирани по време на играта, ще е нейният организатор Арте Хотел ЕООД.

22. За целите на организиране и провеждане на играта, организаторът събира, обработва, съхранява, използва, при необходимост променя или коригира, както и заличава следните лични данни на участници в играта:

–       име, презиме, фамилия;

–       телефонен номер;

–       e-mail.

Във връзка с играта организаторът няма да събира лични данни извън посочените, което се осигурява чрез формата за регистрация, която не съдържа полета за допълнителна информация.

23. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на играта, а именно:

–       изготвяне на регистър (списък) на регистрираните участници, съгласно който участниците участват в тегленето на награда.

–      провеждане на теглене на печелившия и изготвяне на нотариално заверен протокол за това – протоколът съдържа данните на печелившия участник, а към него се прилага копие от регистъра (списъка) на участниците в тегленето съгласно предходния параграф –  тегленето се провежда в присъствието на нотариус, който по този начин получава достъп до личните данни на участниците, но като администратор по силата на закон е ангажиран да осигури същата защита на данните, която се осигурява и от Арте Хотел ЕООД или по-висока. Нотариусът носи самостоятелна отговорност за осигуряване на необходимата защита пред участниците, като Арте Хотел ЕООД не отговарят за неговото поведение;

–      обявяване на печелившия участник на сайта на организатора и на неговата facebook страница – организаторът взема мерки да не разкрива идентичността на съответните физически лица, като публикува само техните инициали и последните четири цифри от телефонния им номер;

–      предоставяне на спечелената награда – за удостоверяване на самоличността си, при получаване на спечелената награда, печелившият се легитимира чрез представяне на лична карта на служител на организатора, като служителят няма право да копира и съхранява данни от картата, а следва само визуално да сравни изписаните в нея имена с тези на печелившия участник;

     счетоводно отразяване на сделките при провеждане на играта и изпълнение на задължения към фиска – организаторът предоставя лични данни на приходната администрация във връзка с предоставените награди, доколкото това е изискуемо от действащото законодателство или е необходимо за изпълнението на негово нормативно задължение, като приходната администрация е самостоятелен администратор на личните данни и носи самостоятелна отговорност за тяхната защита пред участниците без това да ангажира по никакъв начин Арте Хотел ЕООД

24. Администраторът събира и обработва лични данни на участниците и ги предоставя на третите лица по т. 23 по-горе на основание изричното и информирано съгласие на участниците с изключение на случаите, когато се извършва на основание на закон. Изричното съгласие на участниците за обработването на личните им данни е условие за регистрирането им за участие в ИГРАТА. При липса на предоставено съгласие регистрацията за участие в играта не може да се осъществи.

25.   При постъпване на искане за изтриване на данните, за ограничаване на тяхното обработване, при възражение срещу обработването или при оттегляне на даденото съгласие за обработване на личните данни за посочените по-горе цели, извършено от страна на участник, когато искането е уважено от организатора, участието на съответния участник в играта се прекратява незабавно и без допълнителни формалности или уведомяване, за което организаторът не носи отговорност.

26. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен на посочените в т. 23 по-горе за посочените цели при наличие на изрично съгласие на участниците.

27. Събраните лични данни ще се обработват, съхраняват и използват до приключване на играта и получаване на наградата, но не по-късно от посочения в т. 15 от тези общи условия краен срок за получаване на наградата, след което ще бъдат заличени. След този срок организаторът ще съхранява лични данни само на печелившия участницик за целите на своето счетоводство.

28. Администраторът съхранява личните данни за участниците в електронна форма и на хартия. Администраторът събира,  съхранява и обработва личните данни на участниците в защитена среда. Достъп до личните данни имат само тези служители на „Арте Хотел ЕООД” , които имат нужда от такъв достъп за постигане на целите на обработването, посочени по-горе в т. 23. Тези лица включват ограничен брой служители от отдел „Маркетинг“, от отдел „Финансово-счетоводен“, юрисконсулта на „Арте Хотел ЕООД”  и ограничен брой технически сътрудници. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, при необходимост адаптиране или промяна, извличане, използване, разкриване чрез предаване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Администраторът може да използва част, но не задължително всички тези форми на обработване на личните данни. Администраторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на участниците. Администраторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Администраторът периодично прави преоценка на мерките с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.

29. Всеки участник в играта по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на играта, има и може да упражни следните права:

29.1.      Право на достъп: участникът има право да получи потвърждение от администратора дали личните му данни се обработват от него. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания, когато участникът ще следва да заплати разходоориентирана цена), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на участника да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни;

29.2. Право на коригиране: участникът има право да коригира или да поиска от администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до него;

29.3.  Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): участникът има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(б) участникът възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(в) личните данни на участника са били обработвани незаконосъобразно; или

(г) личните данни на участника трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава-членка или правото на друга държава.

* Администраторът може да откаже да изтрие личните данни на участника, ако обработването им е необходимо:

(а) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(б) за спазване на правно задължение, което изисква обработването или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или

(в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или

(г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

29.4     Право на ограничаване на обработването: участникът има право да изисква от администратора да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(а) когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от участника и обработвани от администратора (ограничението е за определен срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни);

(б) когато обработването е неправомерно, но участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(в) когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но участникът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(г) когато участникът е възразил срещу обработването и очаква администраторът да провери дали законните основания на администратора за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на участника.

Когато обработването на лични данни на участник е ограничено от администратора, администраторът ще информира за това участника предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

29.5.     Право на възражение срещу обработването: участникът има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Участникът може да упражни правото само по отношение на обработването на своите лични данни, което се извършва от администратора за целите на негови легитимни интереси или легитимни интереси на свързани с него лица. В случай че възражението е основателно, администраторът ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия участник, освен ако администраторът покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на участника;

29.6 .    Право на преносимост на данните: това право включва следните възможности:

(а) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(б) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

* Предвид правното основание, на което администраторът обработва личните данни, приложението на това право спрямо участниците е ограничено.

29.7. Право на жалба: участникът има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от администратора до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган;

29.8. Право да оттегли предоставеното съгласие за обработване: участникът има право по всяко време да оттегли предоставеното съгласие за обработването на личните му данни, което ще има последици съгласно т. 24 по-горе.

Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление в свободна форма до организатора на e-mail: sales@artehotel.bg. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника.

30. В случай на съществена промяна в начина, по който администраторът обработва личните данни на участниците и/или във видовете лични данни, които обработва и/или в който и да е друг аспект на предмета на този раздел V, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага, като им изпрати на посочения от тях e-mail съответните изменения и допълнения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати играта по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си  HYPERLINK “http://www.artehotel.bg” www.artehotel.bg, в следните случаи:

–       при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятстват коректното провеждане на играта съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;

–       при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на играта, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;

32. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на организатора www.artehotel.bg.

33. Участниците могат да поставят своите въпроси във връзка с играта писмено на следния адрес на електронна поща: sales@artehotel.bg. Организаторът се задължава да отговори само на онези запитвания, чиито отговори не се съдържат в настоящите Общи условия, като публикува тази допълнителна информация на Интернет страницата си www.artehotel.bg за информация на всички участници, освен ако тя не касае само конкретен участник. Тогава информацията му се предоставя на посочения от него e-mail.

34. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи или на тези Общи условия като цяло. При необходимост организаторът ще предприеме необходимите действия да замести недействителната или непородилата правно действие клауза с такава, която е действителна и която може да породи правно действие и която има същата цел.

35. Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.

36. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на играта между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.

37. Настоящите Общи условия са утвърдени на 04.02.2019г. от Изпълнителния Директор на Арте Хотел ЕООД


ARTE SPA & PARK HOTEL